Αυτη η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Cookies για καλύτερη εμπειρία χρήστη. Χρησιμοποιώντας τη σελίδα αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Όροι χρήσης

 1. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

  Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρουςχρήσης που αφορούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Επιχείρησης προς όλουςτους επισκέπτες της ιστοσελίδας:

   

  1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

  Το www.topolino.gr είναιένα ηλεκτρονικό κατάστημα που δημιούργησε και λειτουργεί η επιχείρηση:

  ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

  ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΠΑΠΑΔΑΤΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, 

  ΥΠΟΚ/ΜΑ : ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΔΡΟΣΙΝΗ, 

  ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ, ΥΠΟΔΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΗ, 

  ΤΚ 30200, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, 

  ΤΗΛ 26310 27690

  ΑΦΜ 801137747

  ΔΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

  ΑΡ. ΓΕΜΗ: 149966212000


  Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος προϋποθέτει τηναποδοχή όλων των κατωτέρω όρων και προϋποθέσεων (εφεξής «Όροι»), τους οποίουςπαρακαλούμε να μελετάτε προσεκτικά σε κάθε επίσκεψη και χρήση του ηλεκτρονικούμας καταστήματος. Ειδικότερα,  επισημαίνουμε ότι η χρήση τουηλεκτρονικού μας καταστήματος προϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχήτων παρόντων Όρων, εφόσον προχωρήσετε στην ολοκλήρωση της παραγγελίας, οπότεκαι τεκμαίρεται η ρητή ανεπιφύλακτη αποδοχή σας καθώς και η δικαιοπρακτική σαςικανότητα.

  Οι Όροι διέπονται από τις διατάξεις της ΕλληνικήςΝομοθεσίας, ιδίως δε από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την προστασία τουκαταναλωτή, το ηλεκτρονικό εμπόριο, την προστασία δεδομένων προσωπικούχαρακτήρα, την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικήςιδιοκτησίας.

  Οι παρόντες Όροι είναι απολύτως συμβατοί με το ισχύονευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο και η μη συμμόρφωση των χρηστών της ιστοσελίδας ήκαι τρίτων προσώπων προς αυτούς συνεπάγεται την άρση πάσης ευθύνης της Επιχείρησηςσε σχέση με τυχόν θιγόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

  Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή ναανανεώνει τους Όρους, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να σας ενημερώνει γιαοποιαδήποτε σχετική αλλαγή, μέσω της ιστοσελίδας του παρόντος ηλεκτρονικούκαταστήματος. 

  Τυχόν ακυρότητα συγκεκριμένου Όρου δεν επιφέρειακυρότητα των υπολοίπων. Τυχόν μη ενάσκηση από την Επιχείρηση των δικαιωμάτωντης που απορρέουν από τους Όρους δεν συνεπάγεται παραίτησή της από ταδικαιώματα αυτά.

   Ο χρήστης δεσμεύεται ρητώς με την παρούσα, ότιέχει αναγνώσει και αποδεχθεί το περιεχόμενο των ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ του www.topolino.gr. Επιπλέον δεσμεύεται όπως συμμορφώνεται με τους κανόνες του και αναλαμβάνειτην υποχρέωση τήρησής τους, τόσο στο πλαίσιο της σύμβασης που καταρτίζεται μετην αποδοχή τους, όσο και στο πλαίσιο της γενικής υποχρέωσής του για τήρηση τηςνομοθεσίας, απέχοντας από κάθε χρήση του www.topolino.gr, η οποία είναι παράνομη και αντιτίθεται στα χρηστά ήθη.


  3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  Όλες οι πληροφορίες που μεταδίδονται από τους χρήστεςπρος το ηλεκτρονικό κατάστημα είναι απόρρητες. Ειδικότερα, η Επιχείρηση έχειλάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών σας μέσω τηςπιστωτικής σας κάρτας. Η διαδικασία χρέωσης της κάρτας σας γίνεται απευθείαςαπό το ασφαλές περιβάλλον της Τράπεζας Πειραιώς. Με τη μέθοδο αυτήπροστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα σας καθώς αυτά δεν μπορούν να διαβαστούν ήνα αλλοιωθούν κατά τη μεταφορά τους στο Διαδίκτυο, ενώ ταυτόχρονα επαληθεύεταιη ακεραιότητα και η γνησιότητά  τους. Το www.topolino.gr δε συλλέγει ούτε αποθηκεύει με οποιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία τηςπιστωτικής σας κάρτας, και για αυτό το λόγο χρειάζεται να τα καταχωρείτε εκνέου, κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την πιστωτική σας κάρτα για συναλλαγές μέσωαυτού του ιστοτόπου.

   

  4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

  Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του ηλεκτρονικού μαςκαταστήματος,   χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.2472/97 για την «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικούχαρακτήρα». 

  Με την εγγραφή/δήλωση των στοιχείων σας, όπως είναι τοονοματεπώνυμο, η ηλεκτρονική διεύθυνση, η διεύθυνση κατοικίας, το τηλέφωνό σαςκλπ.  παρέχετε την συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία τους απότην Επιχείρηση στο μέτρο που είναι απολύτως αναγκαίο για την εξυπηρέτηση τουσκοπού της συλλογής τους.

  Σκοπός συλλογής και επεξεργασίας: Η ως άνωσυλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται στο μέτρο πουείναι απολύτως αναγκαίο για την εκτέλεση και απόδειξη των παραγγελιών σας, τηνεμπορική επικοινωνία-προώθηση πωλήσεων μέσω ενημερωτικών e-mail/newsletters(π.χ. ενημέρωση σας για νέα προϊόντα και προσφορές, για συμμετοχή σεδιαγωνισμούς κλπ.), την βελτίωση των παρεχόμενων μέσω του ηλεκτρονικούκαταστήματος μας υπηρεσιών καθώς και την άντληση στατιστικών και μόνοκαταστάσεων (που δεν θα περιέχουν προσωπικά στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουνστην αναγνώριση ατόμων). 

  Αποδέκτης προσωπικών δεδομένων: Αποδέκτηςτων ως άνω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η Επιχείρηση. Η Επιχείρηση ενδέχεταινα αναθέσει την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την εκτέλεση των παραγγελιών,την εμπορική της επικοινωνία με τους χρήστες ή/και την αποστολή διαφημιστικώνμηνυμάτων και εξατομικευμένων προσφορών, σε τρίτη συνεργαζόμενη με αυτήνεπιχείρηση. Η τελευταία, θα πρέπει να συμμορφώνεται απόλυτα με τις αρχέςεχεμύθειας που τηρεί η Επιχείρηση ως προς τα προσωπικά δεδομένα τωνχρηστών.  

  Σε κάθε περίπτωση, η Επιχείρηση δεν δύναται νααποκαλύψει, δημοσιοποιήσει, πωλήσει ή ανταλλάξει τα προσωπικά σας δεδομένα, ταοποία παραμένουν απόρρητα. Κατ΄ εξαίρεση τα τηρούμενα στοιχεία δύνανται νακοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές ή διοικητικές αρχές,κατόπιν αιτήματός τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

  Διάρκεια διατήρησης προσωπικών δεδομένων καιδικαιώματα εγγεγραμμένων χρηστών: Η Επιχείρηση διατηρεί αρχείο με τα ως άνω δεδομέναγια το χρονικό διάστημα που παραμένετε εγγεγραμμένος χρήστης. Ως εγγεγραμμένοςχρήστης της ιστοσελίδας μας, μπορείτε οποτεδήποτε να έχετε πρόσβαση σταπροσωπικά σας στοιχεία (άρθρο 12 Ν. 2472/1997), καθώς και να ζητήσετε τηναλλαγή ή την διαγραφή των στοιχείων αυτών και γενικά να προβάλλετε αντιρρήσειςγια την επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν (άρθρο 13 Ν. 2472/1997). Σεπερίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματα πρόσβασης καιαντίρρησης καθώς και για οποιαδήποτε απορία ή πρόταση ή δήλωση σχετικά με ταπροσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να απευθυνθείτε στην υπεύθυνο επικοινωνίας τηςΕπιχείρησης, κ. Τατιάνα Μόσχου, στο τηλ. 26310 27690 ή με e-mailστο info@topolino.gr .

   

    
  5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΣΗΜΑΤΑ 

  Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας,συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων,παρεχόμενων υπηρεσιών, ήχων, βίντεο, ονομάτων, λογοτύπων, διακριτικώνγνωρισμάτων, προϊόντων, και γενικά όλων των αρχείων, αποτελούν έργα πνευματικήςιδιοκτησίας, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Επιχείρησης  ή/και των συνεργατών της και προστατεύονταικατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και κοινοτικού δικαίου καθώς και τωνδιεθνών συμβάσεων. 

  Ως εκ τούτου, απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή,επανέκδοση, φόρτωση, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, αναδημοσίευση,διανομή, μεταφορά, έκδοση, εκτέλεση, μεταγλώττιση, downloading, μεταποίηση,μεταπώληση, φόρτωση (upload), διαμόρφωση, τροποποίηση των σελίδων του www.topolino.gr, δημιουργία παραγωγής εργασίας ή παραπλάνηση κοινού σχετικά με τονπραγματικό πάροχο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας ή εκπομπή του www.topolino.gr, με οιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς προηγούμενη γραπτήάδεια της Επιχείρησης.  6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ 

  Με την παρούσα αποδέχεστε, συμφωνείτε καισυνομολογείτε ότι θα κάνετε σύννομη και πρόσφορη χρήση του ηλεκτρονικούκαταστήματος μας. Ειδικότερα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρουμε τις κάτωθιυποχρεώσεις σας:

  • Αναλαμβάνετε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μόνο για να υποβάλετε θεμιτά ερωτήματα ή παραγγελίες.
  • Δεσμεύεστε να μην χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα για την αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση οποιουδήποτε παράνομου μηνύματος. 
  • Δεσμεύεστε να μην προβαίνετε σε ψευδείς ή δόλιες παραγγελίες. Εάν θεωρήσουμε ευλόγως ότι έχει υποβληθεί τέτοια παραγγελία διατηρούμε το δικαίωμα να την ακυρώσουμε και να ενημερώσουμε τις αρμόδιες αρχές.
  • Οφείλετε να μας παρέχετε με ορθότητα και ακρίβεια την ταχυδρομική σας διεύθυνση, την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail), ένα τουλάχιστον τηλέφωνο επικοινωνίας, το ονοματεπώνυμό σας ή/και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας. Επίσης αποδέχεστε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο.

  Εάν δεν μας δώσετε όλες τιςπληροφορίες που χρειαζόμαστε, δεν μπορούμε να προωθήσουμε την παραγγελία σας.

  Επιπλέον με την υποβολή παραγγελίαςμέσω της ιστοσελίδας, εγγυάστε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών και ότι έχετεδικαιοπρακτική ικανότητα να συνάπτετε δεσμευτικές συμβάσεις.

  • Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητας του κωδικού εισόδου (username) και του κωδικού ασφαλείας (password) του Λογαριασμού σας.
  • Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προσεκτική χρήση του Λογαριασμού σας, την τυπική έξοδό σας από το Λογαριασμό κατά το τέλος κάθε χρήσης καθώς και για κάθε πράξη που διενεργείται από το Λογαριασμό σας. 
  • Οφείλετε να ελέγχετε προσεκτικά τις τεχνικές πληροφορίες που παρέχονται και την καταλληλότητα των προϊόντων που επιθυμείτε να παραγγείλετε πριν την ολοκλήρωση της συναλλαγής.  
  • Δεσμεύεστε να ακολουθείτε πιστά τη νομοθεσία που αφορά τη μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα και την Ευρώπη προς τρίτα κράτη. 

   

  7. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

  Η Επιχείρηση δεν δύναται να εγγυηθεί την διαθεσιμότητατων παραγγελθέντων προϊόντων. Ωστόσο, σε περίπτωση μη διαθεσιμότητάς τουςδεσμευόμαστε να σας ενημερώσουμε εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από τηντοποθέτηση της παραγγελίας σας. 

  Η Επιχείρηση επιφυλάσσεται για τυχόν τεχνικά ήτυπογραφικά λάθη στα χαρακτηριστικά των προϊόντων που έχουν διαφύγει τηςπροσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας τηςΙστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας. 

  Επιπλέον, η Επιχείρηση ευθύνεται μόνο για δόλο καιβαριά αμέλεια έναντι των χρηστών σε περίπτωση μη εκτέλεσης της παραγγελίας ήκαθυστέρησης παράδοσης των παραγγελθέντων προϊόντων.  Περαιτέρω,επιφυλάσσεται ως προς τον χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσειςανωτέρας βίας (π.χ. ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά κακές καιρικές συνθήκες,απεργίες, προβλήματα των προμηθευτών, προβλήματα μεταφοράς,προβλήματα παραγωγής, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικέςκαταστροφές κλπ.). 

  Η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη, θετική ήαποθετική, άμεση ή έμμεση που τυχόν προκύψει από έλλειψη ικανότητας χρήσης τουδιαδικτυακού τόπου καθώς και σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στηλειτουργία της Ιστοσελίδας ή στη διαβίβαση μέσω αυτής πληροφοριών στοδιαδίκτυο. 

  Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για τεχνικά προβλήματα πουτυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες κατά την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας,τα οποία σχετίζονται με τη συμβατότητα της υποδομής τους με αυτήν, ή με τυχόν«ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά που περιέχονται στους διαδικτυακούςτόπους. 

  Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει από τηνπαρούσα ιστοσελίδα οποιοδήποτε προϊόν ανά πάσα στιγμή ή/και να αφαιρέσει ή ναεπεξεργαστεί οποιαδήποτε ύλη ή περιεχόμενο σε αυτήν την ιστοσελίδα. Παρόλο πουκαταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διεκπεραιώσει όλες τιςπαραγγελίες που υποβάλλονται, μπορεί να προκύψουν εξαιρετικές περιστάσεις υπότις οποίες ενδεχομένως να χρειαστεί να απορρίψει τη διεκπεραίωση μιαςπαραγγελίας αφότου σας έχει ήδη στείλει την επιβεβαίωση παραγγελίας, το οποίοδιατηρεί το δικαίωμα να πράξει ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική τηςευχέρεια.

  Δεν φέρει ουδεμία ευθύνη απέναντί σας ή απέναντιοποιουδήποτε τρίτου προσώπου για την  απόσυρση τυχόν προϊόντων από τηνπαρούσα ιστοσελίδα, καθώς και για την αφαίρεση ή την επεξεργασία τυχόν ύλης ήπεριεχομένων της ιστοσελίδας ή για την άρνηση διεκπεραίωσης ή αποδοχής μιαςπαραγγελίας αφότου σας έχει στείλει την επιβεβαίωση παραγγελίας.

  Οι τιμές των προϊόντων της Επιχείρησης είναι πάντοτείδιες στο φυσικό κατάστημα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Η Επιχείρηση διατηρείτο δικαίωμα άρνησης πώλησης προϊόντος με έκπτωση στην εξαιρετική περίπτωσητεχνικού λάθους ή προβλήματος.

   

  8. ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

  Όροι Συναλλαγής: Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.topolino.gr λειτουργείσύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 περί «Προστασίας των Καταναλωτών»καθώς και κατά τα οριζόμενα στην υπ΄αριθμόν Ζ1-496/2000 απόφαση περί εμπορίαςαπό απόσταση αγαθών και υπηρεσιών. 

  Η χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματοςδεν συνεπάγεται καμία επιπλέον επιβάρυνση πέραν του ισχύοντος τιμολογιακούκαθεστώτος για τη γενική πρόσβαση στο διαδίκτυο που καταβάλλεται στουςαρμόδιους  τρίτους παροχείς και μόνο. 

  Στις φόρμες παραγγελιών καθώς και στις αποδείξεις πουθα λάβετε για την αγορά σας περιέχονται οι τυχόν ειδικότεροι όροι που διέπουνσυμπληρωματικώς προς τους όρους της παρούσας σύμβασης, την αγορά κάθεσυγκεκριμένου προϊόντος.

   Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα επιφύλαξης ή/καιάρνησης εκτέλεσης παραγγελιών εφόσον γνωστοποιήσει μέσα σε εύλογο χρονικόδιάστημα τους λόγους για τη σχετική επιφύλαξη ή/και άρνηση. 

  Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος, παραπόνουπαρατήρησης κλπ. που προκύπτει κατά την αγορά προϊόντων, παρακαλούμε όπωςενημερώσετε άμεσα σχετικώς την Επιχείρηση, επικοινωνώντας με την υπεύθυνηεπικοινωνίας κ. Τατιάνα Μόσχου είτε καλώντας καθημερινά 09:00 με 14:00 στο τηλ.2631027690, είτεστέλνοντας email στο info@topolino.gr.

  Η Επιχείρηση παρέχει τη δυνατότητα και γιατηλεφωνικές παραγγελίες καλώντας καθημερινά 09:00 με 14:00 στο τηλ. 26310 27690.

  Τιμές και λοιπά Χαρακτηριστικά Προϊόντων: Οιαναγραφόμενες τιμές των προϊόντων είναι οι τελικές, δηλαδή συμπεριλαμβάνουν καιΦ.Π.Α. 24%. 
  Η Επιχείρηση καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακριβή αναγραφή τωνστοιχείων και των τιμών των προϊόντων που διαθέτει μέσω του ηλεκτρονικούκαταστήματος. Ωστόσο, σε περίπτωση που κάποιο προϊόν παρουσιάζει ασυνήθισταχαμηλή τιμή ή χαρακτηριστικά, δίχως κάποια ιδιαίτερη ένδειξη που να δικαιολογείκάτι τέτοιο, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με την Επιχείρηση πριν τηνπραγματοποίηση της παραγγελίας σας καθώς είναι πιθανή η εμφάνιση τυπογραφικών ήτεχνικών λαθών σε τιμές και χαρακτηριστικά προϊόντων. 

  Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζειτις τιμές χωρίς προειδοποίηση.

  Όσον αφορά τα είδη βάπτισης υπάρχει η πιθανότηταμικρών διαφοροποιήσεων των χαρακτηριστικών των προϊόντων όπως αυτά αναγράφονταιστο ηλεκτρονικό κατάστημα και εμφαίνονται στις σχετικές φωτογραφίες, ανάλογα μετη διαθεσιμότητα των υλικών κατασκευής από τους προμηθευτές, καθώς η Επιχείρησηδίνει έμφαση στο χειροποίητο προϊόν. Για το λόγο αυτό σε περίπτωση οιασδήποτεδιαφοροποίησης η Επιχείρηση θα επικοινωνεί μαζί σας στα στοιχεία επικοινωνίας πουέχετε δηλώσει.


  Περιγραφή Διαδικασίας Αγοράς Προϊόντων

  Για την αγορά προϊόντων από το ηλεκτρονικό μαςκατάστημα ακολουθείτε τα εξής βήματα: 

  i. Επιλέγετε από τον κατάλογο προϊόντων ή απόαναζήτηση προϊόντων συγκεκριμένους κωδικούς προϊόντων και τους τοποθετείτε στοΚαλάθι Αγορών. 
  ii. Συμπληρώνετε τα στοιχεία της παραγγελίας π.χ. τρόπος πληρωμής, τρόποςαποστολής, διεύθυνση αποστολής, κλπ. 

  iii. Επιθεωρείτε την συνολική εικόνα τηςπαραγγελίας. 
  iv. Δίνετε την τελική εντολή παραγγελίας ενώ παράλληλα αποδέχεστε τους όρουςχρήσης.

  Σε περίπτωση λάθους κατά τα ανωτέρω βήματα επιλέξτετην επιλογή Πίσω για να επιστρέψετε στο προηγούμενο στάδιο και να κάνετε τιςαπαραίτητες διορθώσεις. 

  Μετά την καταχώρηση της παραγγελίας σας θα λάβετεαυτοματοποιημένο email το οποίο θα αναφέρει τις λεπτομέρειες της παραγγελίαςσας. Μετά την επεξεργασία της παραγγελίας από την Επιχείρηση θα λάβετε έναδεύτερο και επιβεβαιωτικό email με τα προϊόντα που θα σας αποσταλούν καθώς καιτο tracking number της εταιρείας courier. Από το σημείο αυτό συνάπτεται ημεταξύ μας σύμβαση.

  Τρόποι πληρωμής: Μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας μεοποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους: 

  i. Πληρωμή μέσω Πιστωτικής, Χρεωστικής καιΠροπληρωμένης Κάρτας. Το ηλεκτρονικό κατάστημά μας δέχεται όλες τις κάρτεςVisa και Mastercard Maestro.

  Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρταςδιεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών της Τράπεζας Πειραιώς.

  ii.Πληρωμή με την παραλαβή της παραγγελίας σας στοχώρο σας / Αντικαταβολή. 
  Η πληρωμή με τη μέθοδο της αντικαταβολής επιβαρύνεται με επιπλέον χρέωση 2 ευρώ

  iii. Πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. 
  Μπορείτε να προεξοφλήσετε την παραγγελία σας σε ένα από τους κάτωθιλογαριασμούς Τραπεζών: 

  ALPHA BANK

  Επωνυμία: ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

  IBAN Λογαριασμού: GR6101402220222002330001522

   

   9. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ/ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ/ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

  Ολοκλήρωση Παραγγελίας: Με το που καταχωρείτε την παραγγελία σας,εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα - παράδειγμα: «Η παραγγελία σας ολοκληρώθηκε .Σας ευχαριστούμε. Ο αριθμός παραγγελίας σας είναι 0000. Παρακαλούμε ελέγξτε τοemail σας προκειμένου να βρείτεένα επιβεβαιωτικό email με τιςλεπτομέρειες της παραγγελίας σας».


  Παράδοση Προϊόντων: Η παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντωνπραγματοποιείται εντός δύο (2) έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τηνημερομηνία υποβολής της παραγγελίας, στην διεύθυνση που έχετε δηλώσει κατά την συμπλήρωση των στοιχείων σας με την εταιρεία ταχυμεταφορών (
  courier). Κατ’ εξαίρεση για τις παραγγελίες τωνβαπτιστικών ειδών η παράδοση θα πραγματοποιείται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμωνημερών.

  Για αποστολή σε δυσπρόσιτες περιοχές, ηπαραλαβή θα γίνεται από το κεντρικό κατάστημα της εταιρίας ταχυμεταφρορών (courier)  της εκάστοτε περιοχής. Το παραπάνω δεν ισχύει σε περίπτωση αντικαταβολής,όπου το δέμα παραδίδεται κανονικά στην διεύθυνση αποστολής.

  Η Παράδοση θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα κατά τηνυπογραφή της απόδειξης παραλαβής των προϊόντων στην συμφωνηθείσα διεύθυνση. Εάνέχετε υποδείξει τρίτο παραλήπτη για την παράδοση/παραλαβή η υπογραφή αυτού θαθεωρείται απόδειξη παραλαβής.

  Επισημαίνεται ότι ο κίνδυνος για τα προϊόνταμεταβαίνει σε εσάς από τον χρόνο παράδοσης/παραλαβής. Ως εκ τούτου, κατά τηνπαράδοση των προϊόντων πρέπει να ελέγξετε τα προϊόντα που παραλαμβάνετε (ωςπρος την ταυτότητα, αρτιότητα, κατάσταση, συσκευασία κοκ). Εφόσον διαπιστώσετεότι τα προϊόντα φέρουν εμφανείς φθορές, ενδεικτικά κατεστραμμένα κατά τηνμεταφορά, με κακή συσκευασία κ.λ.π., πρέπει να αρνηθείτε την παραλαβή τους εξαρχής και να επικοινωνήσετε άμεσα με την Επιχείρηση, είτε καλώντας στο τηλ.2631027690 καθημερινά9:00-14:00, είτε στέλνοντας e-mail στο info@topolino.gr. Σε κάθε περίπτωση διατηρείτε τα δικαιώματα πουπροβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται σεπεριπτώσεις καθυστέρησης ή / και αδυναμίας παράδοσης η οποία οφείλεται σελόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά ακραία καιρικά φαινόμενα,απεργίες, προβλήματα των προμηθευτών, προβλήματα μεταφοράς,προβλήματα παραγωγής, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικέςκαταστροφές  κλπ.), οφείλει ωστόσο να σαςενημερώσει προκειμένου να δηλώσετε αν επιθυμείτε υπό τις νέες συνθήκες τηνολοκλήρωση της συναλλαγής. 

  Έξοδα Αποστολής: Τα έξοδα αποστολής διαμορφώνονται ως εξής:  
  Δωρεάν μεταφορικά για αποστολές εντός Ελλάδας

  10. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ & ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ:

  Σε περίπτωση που επιθυμείτε για οποιονδήποτε από τουςκατωτέρω αναφερόμενους λόγους την επιστροφή προϊόντος και για την καλύτερηεξυπηρέτηση σας παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με την Επιχείρηση είτε καλώνταςκαθημερινά 09:00 με 14:00 στο 26310 27690 είτε στέλνοντας emailστo info@topolino.gr.

  Σε κάθε περίπτωση για να είναι εφικτή η επιστροφή τουπροϊόντος, θα πρέπει: 1. το προς επιστροφή προϊόν να βρίσκεται στην κατάστασηπου παραλήφθηκε, δηλαδή να είναι πλήρες, χωρίς φθορές, να μην έχειχρησιμοποιηθεί, η συσκευασία του να είναι αυτή που συνοδεύει κανονικά το προϊόνσυμπεριλαμβανομένων όλων των ετικετών/καρτελακίων, απαραίτητων συνοδευτικώνεγγράφων, οδηγιών, κλπ., 2. το προς επιστροφή προϊόν να συνοδεύεται από τασχετικά παραστατικά αγοράς (απόδειξη, φορτωτική κλπ.). 

  Εάν οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις δεν πληρούνται το προϊόν θα σαςεπιστρέφεται με δική σας χρέωση.

  Επιστροφή των προϊόντων μπορεί να πραγματοποιηθεί:

  i. Σε όλες τιςπεριπτώσεις, στις οποίες από λάθος της Επιχείρησης (π.χ. λάθος στηνπαραγγελιοληψία, στην αποστολή κ.λ.π.) απεστάλησανπροϊόντα που δεν παραγγείλατε, τα οποία παραλάβατε καλόπιστα. Ηεπιστροφή των μη παραγγελθέντων ειδών πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός πέντε (5)ημερών από την παραλαβή τους, άλλως η Επιχείρηση δεν υποχρεούται να προβεί εκνέου σε εκτέλεση της αρχικής παραγγελίας. Εφόσον η επιστροφή/αντικατάστασηγίνεται λόγω αποδεδειγμένου λάθους της Επιχείρησης τα έξοδα αποστολής του νέουπροϊόντος ή επιστροφής των χρημάτων σας, επιβαρύνουν την Επιχείρηση.

  ii. Σεπερίπτωση παράδοσης ελαττωματικού προϊόντος, οπότε μπορείτε να ζητήσετετην αντικατάσταση του με άλλο ή την επιστροφή των χρημάτων σας. Εφόσον ηεπιστροφή/αντικατάσταση γίνεται λόγω αποδεδειγμένης ελαττωματικότητας τουπροϊόντος τα έξοδα αποστολής του νέου προϊόντος ή επιστροφής των χρημάτων σας,επιβαρύνουν την Επιχείρηση. Επισημαίνεται ότι η Επιχείρηση ευθύνεται γιααποζημίωση σε περίπτωση έλλειψης συμφωνημένης ιδιότητας ή ύπαρξης πραγματικούελαττώματος εφόσον αυτό έχει προκληθεί από υπαιτιότητά της κατά τα οριζόμεναστα άρθρα 534 επ. του Α.Κ..